KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami
hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler
dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel veri, Kanun’da da tanımlandığı üzere “kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, kişisel
verilerinizi oluşturan,
• Kimlik verisi (Ad ve soyadınız)
• İletişim verisi (e-posta adresiniz)
• İş deneyimize ilişkin bilgiler (Mesleki unvanınız ve çalıştığınız kurumun ismi),

şeklindeki kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve haklarınız aşağıda dikkatinize
sunulmaktadır.
1. Kişisel Verilerinizin Toplanması
Kişisel verileriniz Şirket tarafından “BASF İnovasyon Merkezi Sanal Sohbetler Serisi Aşkın Kimyası”
konulu etkinliğine katılımınız çerçevesinde toplanmaktadır. Şirket, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak
toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir
ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metnine istinaden kullanabilir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Şirket tarafından, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili birincil ve ikincil
mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç
ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki
çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kanallardan toplanan
kişisel verileriniz sizlerden talep edilmektedir.
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Kanun’un 5. maddesinin 2.
fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek ve işbu metin
ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Şirket’in meşru menfaati hukuki
sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar
doğrultusunda işlenecektir.
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,
Söz konusu kişisel veriler Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak
kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya
işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak veya işleme amacının gerekli kıldığı sürenin
sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir.
Şirket ile paylaşılan bilgiler zaman zaman özel nitelikli kişisel verilerinizi içerebilmektedir. Kanun’un 6.
maddesi uyarınca “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veridir.

Istanbul 1641627.1

Bu çerçevede etkinlik sırasında çekilen fotoğraf veya videolarınızın herhangi bir şekilde sizi
tanımlamak amacıyla kullanılmayacağını bildirmek isteriz.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Şirket, müşterilerine ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin açık rızası
doğrultusunda gerçekleşmekte ve kural olarak açık rıza olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni Madde [1]’de
belirtilen şekilde toplanan ve Madde [2]’de belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz Şirketimiz
tarafından, Şirket faaliyetlerinin organizasyonu amacıyla,
• BASF Grubu’nda yer alan kişilere aktarılabilecektir.
İzin vermediğiniz takdirde veya kanunen yetkili kurum veya kişilerce talep edilmediği takdirde kişisel
verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Bu koşulların sağlanması halinde üçüncü kişilere veri
aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.
4. Haklarınız
Kanun Madde 11 kapsamında, kişisel veri sahibi olarak, sizlere aşağıda belirtilen haklarınız
tanınmıştır:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuata ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla
bilgi edinmek ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak BASF Türk
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı
No:3E/5-22 34746 Ataşehir/İstanbul, ya da bilgi@basf.com adresini kullanmak suretiyle bizlere
iletebilirsiniz. Başvurunuzda,
• Ad, soyad,
• Başvuru yazılı ise imza,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası veya varsa kimlik numarası,
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
• Talep konusu

Istanbul 1641627.1

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya
eklenmelidir. BASF talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, tarafınıza gönderilecek cevabın 10 sayfayı geçmesi hâlinde BASF
tarafından her sayda için 1 Türk Lirası ücret alınacaktır.
İşbu metinde açıkça belirtilen kişisel verilerimin, Aydınlatma Metninde yer alan hukuki sebep
ve amaçlar doğrultusunda gerektiğinde BASF Global’e yurt dışı aktarımının yapılmasına
özgür irademle açık rıza veriyorum.